Participants of the section of
the Relativistic Astrophysics and Gravitational Waves
Organization
Participants
Lebedev Inst. of Phys., Moscow
Beskin V.S.
Gurevich A.V.
Zhitnik I.A.
Istomin Ya.M.
Sobelman I.I.
Astro Space Cent., Moscow
Kardashev N.C.
Komberg B.V.
Kurt V.G.
Lukash B.N.
IKI, Moscow
Bisnovaty-Kogan G.S.
Gilfanov M.R.
Grebenev S.A.
Natveenko L.I.
Moiseenko S.
Mitrofanov I.G.
Pozanenko A.
Sunyaev R.A.
Churasov E.M.
Shternberg State Inst. of Astron., Moscow
Lipunov V.M.
Postnov K.A.
Prokhorov M.E.
Rudenko V.N.
Sazhin M.V.
Shakura H.I.
Cherepaschuk A.M.
Ioffe Inst. of Phys. and Technol. St. Petersburg
Varshalovich D.A.
Bykov A.M.
Mazets E.P.
Tsygan A.I.
Shibanov Yu.A.
Yakovlev D.G.
Landau Inst. of Theor. Phys., Moscow
Starobinsky A.A.
Khalatnikov I.M. ,
Inst. of Theor. and Exper. Phys., Moscow
Blinnikov S.I.
Zakharov A.F.
Imshennik V.S.
Nadezhin D.K.
Moscow St. Univ, Moscow
Braginsky. V.B.
Inst. of Nucl. Phys., Moscow
Rubakov V.A.
Cosmion, Moscow
Khlopov M.Y.
Grvitational Soc., Moscow
Melnikov V.P.
Inst. of Appl. Phys., Nizhny Novgorod
Belyanin A.A.
Derishev E.V.
Zheleznyakov V.V.
Koryagin S.A.
Kocharovsky Vl.V.
Serber A.V.
Puschino Radio Astron. Obs., Puschino
Malofeev V.M.
Kopeykin C.M.
Kuzmin A.D.
Shitov Y.P.
Spec. Astroph. Obs., Zelenchuk
Beskin G.M.
Parisky Y.N.
Sokolov V.V.
Fabrika S.N.
Pulkovo Astron. Obs., St. Petersburg
Gnedin Yu.N.
Inst. of Appl. Astron., St. Petersburg
Brumberg V.A.
Inst. of Astron. Moscow
Bisikalo D.V.
Chugai N.N.
Keldysh Inst. of Appl. Math., Moscow
Popov Y.M.
Chechetkin V.M.
Yaroslavl St. Univ., Yaroslavl
Gvozdev A.A.
Kuznetsov A.V.
Mikheev N.V.
The section is open for all people actively working in the fields listed above. Your suggestions are welcome, please mail to Chair and Sci. Secretary or contact coordinators of working groups.

Last updated 19.04.2000 by Yu.Shibanov