Pictures
Department of Theoretical Bases of Microelectronics
Ioffe Physico-Technical Institute
TM Department

PersonaliaRobert A. Suris


Yuri V. Trushin


Georgy G. Zegrya


Alexander V. Bobyl


Levon V. Asryan


Slava V. Rotkin


Vladimir S. Kharlamov


Daniel V. Shantsev


Dmitry V. Kulikov


Anatoly S. Polkovnikov


Oleg L. Shalaev

Many-body picturesProf. Robert A. Suris and Prof. Yuri V. Trushin


Top row: Eugen, Margarita, Rinat, Dmitry, Natalia, Vadim, Yuri, Peter, Alexander; Bottom row: Anatoly Polkovnikov and his family. New 1999 Year.


Top: Anatoly, Vladimir, Rinat; Bottom: German, Natalia, Levon


Top: Levon, Vladimir, Rinat; Bottom: Anatoly, German, Daniel


Pictures made in September, 2000

 (from left to right) A. A. Schmidt, Yu. V. Trushin, D. Kulikov, A. Schmidt, D. Lesnyh; in the center R. A. Suris


(from left to right) A. Schmidt, Yu. V. Trushin, D. Kulikov, P. Rybin, D. Lesnyh; in the center R. A. Suris

TM Dept. homepage     Ioffe Institute homepage