PhD examinations

I.D. Breev

2022

E.V. Edinach

2021

A.N. Anisimov

2019

Yu.A. Uspenskaya

2018

A.S. Gurin

2016

D.D.  Kramushchenko

2013

V. A.  Soltamov

2012

D.O.  Tolmachev

2011

A.A.  Soltamova

2010

R.A.  Babunts

2009

V.L.  Preobrazhenski

2006

M.V.  Muzafarova

2005

D.V.  Azamat

2000

I.V. Ilyin 1998

V.V.  Dyakonov

1996

S.B. Afanasyev 1990
M.M.Petrosyan 1987

Diploma students

K.V. Likhachev

ITMO University

2022

A.D. Krivoruchko

St.Petersburg State Polytechnical University

2018

I.D. Breev

St.Petersburg State Polytechnical University

2018

E.V. Edinach

St.Petersburg State Polytechnical University

2016

A.N. Anisimov

St.Petersburg State Polytechnical University

2014

J.A. Uspenskaya 

St. Petersburg State Technological Institute (technical university)

2013

E.V. Neverova    

St.Petersburg State Polytechnical University

2013

D.D.  Kramushchenko

St.Petersburg State Polytechnical University

2010

A.S. Gurin

St.Petersburg State Polytechnical University

2010

V. A.  Soltamov

St.Petersburg State Polytechnical University

2009

A.A.  Soltamova

St.Petersburg State University

2007

D.O.  Tolmachev

St.Petersburg State University

2005

I.G. Ilyin

St.Petersburg State University

2005

I.B. Nabokova

St.Petersburg State Polytechnical University

2004

V.L.  Preobrazhenski

St.Petersburg State Polytechnical University

2002

M.V.  Muzafarova

St.Petersburg State Polytechnical University

2002

M. Pimenova.

St.Petersburg State Polytechnical University

2002

B.G. Chernoglazova

St.Petersburg State Polytechnical University

2001

D.V.  Azamat

St.Petersburg State University

1997

A.P. Bundakova

St.Petersburg State Polytechnical University

1994

I.V. Ilyin

St.Petersburg State Polytechnical University

1994

V.V.  Dyakonov

St.Petersburg State University

1986

R.A.  Babunts

St.Petersburg State University

1986